Wie zijn wij?

GEzwiNT, een samentrekking voor GENT dat zijn “zwin” omarmt, is een organisatie van buurtbewoners en sympathisanten die ijveren voor het behoud van de getijdennatuur langs de Zeeschelde tussen Gentbrugge en Melle.
Ook zet GEzwiNT sterk in op het ontwikkelen van zachte recreatie (wandelen, fietsen…) in dit groengebied.
Wanneer is GEzwiNT van start gegaan?
GEzwiNT werd spontaan opgericht toen Waterwegen en Zeekanaal (WenZ) eind 2012 te kennen gaf dit waardevol en Europees beschermd natuurgebied te willen opofferen voor het realiseren van een pleziervaartkanaal. Eind 2012 maakte WenZ deze plannen officieel bekend via een “kennisgeving”, later gevolgd door een plan-MER.
WenZ tracht dit project als een onderdeel van het Sigmaplan te verkopen . Het Sigmaplan is een ambitieus en belangrijk plan van de Vlaamse overheid dat heel Vlaanderen en dus ook Gent en omstreken moet beschermen tegen overstromingen. Tezelfdertijd moet het Sigmaplan meer ruimte bieden voor natuur.
Helaas is pleziervaart geen onderdeel van het Sigmaplan. Daarenboven zijn er tal van alternatieven zonder pleziervaart die dezelfde veiligheid bieden, minder duur zijn en beduidend meer ruimte laten voor de natuur. En die bijgevolg meer in overeenstemming zijn met het Sigmaplan dan het pleziervaartproject.

Wat doet GEzwiNT?

GEzwiNT heeft de plannen van WenZ met een sterk onderlegd team doorgelicht, voor- en tegenargumenten afgewogen, alternatieven uitgewerkt en alle wettelijk voorziene inspraak- mogelijkheden benut. Ook via rechtstreekse dialoog wil GEzwiNT WenZ ertoe overhalen dit project binnen een economisch, wetenschappelijk, ecologisch en maatschappelijk verantwoord kader te ontwikkelen. Tussen lokale besturen, wetenschappers en lokale verenigingen heerst ondertussen een brede consensus dat pleziervaart geen optie kan zijn. Eensgezindheid werd bereikt over een perfect werkbaar alternatief, waar alleen WenZ nog hoeft in mee te stappen.

Daarnaast doet GEzwiNT aan sensibilisatie door zijn visie en kennis uit te dragen naar diverse maatschappelijke actoren. Onder meer nemen wij contact met instanties en politieke partijen om onze argumenten en tegenvoorstellen toe te lichten. Intussen steunen de meeste democratische partijen in Gent en Destelbergen onze actie. Zowel bij de coalitie als de oppositie.

Ook voeren we acties op het terrein. De organisatie van een Scheldehappening op 19 april 2015 met Natuurpunt en het Gents Milieufront hier een mooi voorbeeld van.

Zijn we enkel “tegen” de plannen van WenZ?

Neen, we denken probleemoplossend: we stellen alternatieven voor die minder duur zijn en die dezelfde garanties bieden op vlak van veiligheid.
Om WenZ te overtuigen zijn we rechtstreeks met hen in onderhandeling gegaan. Helaas weigert WenZ mee te gaan in de brede consensus die we intussen hebben bereikt.
Eind 2015 nam provinciegouverneur Jan Briers het initiatief om de patstelling te doorbreken en te bemiddelen tussen WenZ en de overige actoren (Stad Gent, Gemeenten Destelbergen en Melle, Natuurpunt, GMF en GEzwiNT). Jan Briers nodigde ook vooraanstaande wetenschappers uit om het dossier tegen het licht te houden. Hun bevindingen bevestigden onze visie.
Helaas weigerde ook nu WenZ zijn houding te herzien. Midden 2017 zijn de besprekingen daarom “on hold” gezet in afwachting van een politieke beslissing door de Vlaams regering.

Waarom doet GEzwiNT dit?

De getijdennatuur langs de Zeeschelde behoort tot de waardevolle zoetwaterslikken en schorren, die in heel Europa bedreigd zijn . Deze slikken en schorren zijn dan ook Europees beschermd natuurgebied.
We stellen vast dat de Zeeschelde het uitzonderlijk goed doet in vergelijking met andere natuurgebieden in het Scheldebekken . De hoge voedselproductie leidt tot eveneens hoge aantallen broed- en overwinterende vogels. Daarnaast is de Zeeschelde van cruciaal belang als paaiplaats en broedkamer voor vissen, die van hieruit de Schelde koloniseren.

Wat zijn de vooruitzichten?

Gouverneur Jan Briers heeft zijn voorlopige conclusies kenbaar gemaakt aan de Vlaamse ministers Ben Weyts en Joke Schauvliege. Deze conclusies zijn een opsteker voor GEzwinT en medestanders.
Ook de ingediende ontwerp project-MER kreeg recent ernstige kritiek van de Vlaamse overheid.
Wij hopen dat deze signalen door de Vlaamse regering worden opgepikt en dat een politieke beslissing wordt genomen die aansluit bij de conclusies van de gouverneur en de bedenkingen van de Vlaamse overheid.

Alleszins gaan we door. In Gent zeggen we: “Nie pleuje!”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s